Home

Stichting CDO

Stichting club direct omwonenden Lelystad Airport

Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport

Stichting Club Direct Omwonenden Lelystad Airport is een actieve stichting die zich richt op de belangenbehartiging voor de direct omwonenden en agrarische bedrijven rondom Lelystad Airport ten aanzien van de ontwikkeling van Lelystad Airport.

 

Doel van Stichting CDO is om uw belang als direct omwonende en agrarisch ondernemer te behartigen. Stichting CDO is, waar nodig en waar mogelijk, in overleg met de belangrijke partijen rondom de ontwikkeling van Lelystad Airport. Dit met als doel kennis te vergaren over de ontwikkeling van Lelystad Airport en alle van toepassing zijnde regelingen èn om de belangen van de aangeslotenen kenbaar te maken. Een goede zorgvuldige inpassing van de luchthaven in het woon- werkgebied van de direct omwonenden is het belangrijkste speerpunt van Stichting CDO.

 

Stichting CDO is in beginsel geen actiegroep, maar stelt zich namens haar achterban kritisch op ten aanzien van de ontwikkeling van de luchthaven. We zullen de huidige ontwikkelingen als stichting niet tegen kunnen houden en werken daarom vanuit de gedachte dat mee (blijven) praten per saldo het meeste resultaat zal opleveren.

 

Concreet is Stichting CDO direct betrokken bij alle overleggen rondom Lelystad Airport. Denkt u daarbij aan de Alderstafel Lelystad, de Commissie 28 (medio 2015 CROLelystad) en alle overheden zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Mede daarom is Stichting CDO het aanspreekpunt voor de andere partijen als het gaat om bewonersbelangen en de belangen van de agrarische sector rondom de luchthaven.